SAMFUNDSANSVAR I AARSLEFF

– Grobund for en bæredygtig forretning

Vi ønsker at drive en ordentlig og sund virksomhed, der skaber trivsel, vækst og udvikling. Vi er bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet, og vi påtager os gerne dette ansvar. Det gør vi for at være en troværdig partner for samfundet, vores kunder og forretningsforbindelser, og fordi det har en positiv indvirkning på virksomhedens resultat og vores medarbejderes trivsel.

Vi ønsker at bidrage til udvikling og vedligeholdelse af spildevandsinfrastrukturen i de lande, hvor vi opererer, for på den måde at medvirke til en bæredygtig samfundsudvikling. Når vi udfører kundeprojekter inden for vand og spildevand, anvender vi vores unikke teknologier, vores dybe erfaring med No Dig-løsninger og avancerede projektstyringsværktøjer, så vi i samarbejde med kunden opnår resultater, der er til gavn for alle.

Vores ambition er at være markedsleder og kundens fortrukne samarbejdspartner på de markeder hvor vi opererer. Udgangspunktet for dette er at have branchens mest kompetente organisation og en produktportefølje i optimal balance mellem kvalitet og pris.

Samfundsansvar har altid været – og vil også fremadrettet være – en vigtig og dybt integreret del af Aarsleff-koncernen. De grundlæggende sigtemærker for vores arbejde med samfundsansvar er, at vi med udgangspunkt i de forretningsmæssige muligheder, kompetencer og ressourcer, der findes hos os selv og i vores samlede værdikæde, ønsker at bidrage med høj værdi til samfundet.

I Aarsleff-koncernen understøtter vi FN’s Verdensmål, og vores CSR-mål og CSR-aktiviteter er indrettet, så vi på bedst mulig måde kan bidrage til dette vigtige formål. Overalt, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, integrerer vi målene i vores virksomhedsdrift. Vi beskriver her, hvordan vi i Aarsleff arbejder med og bidrager til 5 udvalgte af de 17 verdensmål. Se hele vores CSR-rapport på www.aarsleff.com/samfundsansvar.

I Aarsleff Rørteknik har sikre arbejdspladser højeste prioritet. Vores byggepladser er ryddelige og systematisk indrettede, vi forbedrer løbende arbejdsmiljøet og som arbejdsmiljøcertificeret virksomhed følger vi op på jobtrivslen flere gange om året. Vi begrænser ligeledes støj, støv, lugt og gener på byggepladserne for medarbejdere og omgivelser.

 

Kvalitet er i alt, hvad vi gør, helt afgørende. Vores kvalitetspolitik slår fast, at vi altid vil overholde love, regler og indgåede aftaler, og vi forpligter os på at skabe høj tilfredshed hos vores kunder. Aarsleff Rørteknik er ISO-certificeret i generel kvalitetsledelse og i kvalitetsstyring af projekter, hvilket sikrer kvalitet i arbejdsgange og beslutninger. Derudover udvikler vi løbende nye innovative metoder til fornyelse af nedslidte kloakledninger og nedgangsbrønde.

Vores miljøpolitik medvirker til, at indkøb, drift og vedligeholdelse af vores strømpeforingsanlæg tager hensyn til miljø og brændstofforbrug, at vi håndterer alle affaldsfraktioner korrekt, og at vi bidrager til øget genbrug alle de steder, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Vi har fokus på at undgå spild og fejl, vi sorterer affald korrekt, og vi reducerer risikoen for miljøuheld.

Vores Miljøpolitik foreskriver, at vi skal anvende energibesparende og miljøvenlige maskiner, lastvogne og biler, samt at vi skal arbejde med at omlægge til mere klimavenlige energiformer, hvor dette er teknisk og forretningsmæssigt muligt. Vi bruger blandt andet LED-teknologi til udhærdning af mindre ledninger – det er en hurtig og miljøvenlig udhærdningsmetode.

Vores ”kodeks for god ledelse i Aarsleff-koncernen” bl.a. at vores ledere udviser engagement, har fokus på det vigtigste, stræber efter forbedringer og tager ansvar for helheden, hvilket er vigtige elementer i at skabe en høj grad af ”compliance” i hele koncernen. Det bidrager i høj grad til at vi aktivt deltager i og opfordrer til langvarige partnerskaber med vores kunder, som bidrager til øget effektivisering og bæredygtighed i vores branche.